Flipped Learning con Raúl Santiago Campión

  • Data: Sábado 19 de xaneiro de 2019
  • Horario: pola mañá de 9.30 h a 13.30 h e pola tarde de 15.00 h a 18.00 h
  • Lugar: Sede Afundación Vigo
  • Enderezo: Rúa Policarpo Sanz 24 – Vigo
  • Matrícula: 50€. Pago mediante transferencia bancaria: ES57 2080 5020 0930 4005 1002
  • É necesario que nos envíes o xustificante de pago a inscripciones@fundacionescolarosalia.es

*PRAZAS LIMITADAS*

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO CURSO "FLIPPED LEARNING" con Raúl Santiago
Vigo, 19 de xaneiro de 2019
Segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 informámoslle de que o tratamento destes datos ten a súa base na xestión da relación cos asistentes ás actividades ou eventos promovidos pola FUNDACIÓN ESCOLA ROSALÍA.
En cumprimento do artigo 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, informámoslles de que a finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a de "xestionar os datos identificativos dos asistentes a actividades e eventos e organizar actividades formativas".
Os datos poderán ser cedidos á administración tributaria por imperativo legal, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á xestoría para cumprir coas obrigas fiscais e conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais.
Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN, SUPRESIÓN e PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a FUNDACION ESCOLA ROSALÍA con domicilio en Carretera Bembrive 91, 36214 Vigo (Pontevedra) acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do tratamento dispón a tal efecto.